Общи условия

I. Общи положения

Настоящите общи търговски условия се прилагат към всяка оферта или всяка продажба, сключена от ХЕНЛИХ на българска територия или с купувач, регистриран в България. С подаване на поръчката или приемане на доставката Купувачът признава, че се е запознал и приема настоящите общи търговски условия на продажба, като се задължава да ги спазва. Други условия не важат, дори и когато те не са изрично опровергани от ХЕНЛИХ. За прилагането на други условия се изисква писмено съгласие на ХЕНЛИХ.

II. Предмет и обхват на офертата

1. Освен в случаите, когато ХЕНЛИХ представя специална оферта, цените, които се прилагат, са цените, които фигурират в тарифите на ХЕНЛИХ в сила към датата на поръчката. Когато ХЕНЛИХ е представил оферта, цените и условията в тази оферта се отнасят изключително до стоките, специфицирани по качество и количество в нея и, ако не е посочено друго, остават валидни 1 месец от датата на офертата.

2. ХЕНЛИХ си запазва правото да внася промени, що се отнася до разположение, форма, цвят, размер, материал и опаковка на стоките, които са представени, описани и специфицирани в неговите каталози и проспекти.

III. Сключване на договора

Клиентът представя на ХЕНЛИХ поръчка, която съдържа достатъчно данни за индивидуализиране вида и количеството на поръчаната стока. Договорът за продажба се счита за сключен само при условие, че ХЕНЛИХ изрично писмено е приел конкретната поръчка, като за такова приемане се счита издаването на потвърждение на поръчка и/или на проформа фактура/фактура на клиента. Всяка промяна на поръчката и договора, както и сключването на допълнителни споразумения към него, след датата на издаване потвърждението на поръчката и/или на проформа фактурата/фактурата, трябва да бъде отново писмено приета от ХЕНЛИХ. В случай че клиентът не възрази незабавно и писмено, се приема, че същият потвърждава съдържанието на договора и се задължава да плати посочената в проформа фактурата/фактурата цена.

IV. Цени и плащане

1. Цените, определени в офертите и в договорите са в български лева и без ДДС.

2. Доставката се извършва нето от склада на ХЕНЛИХ или от склада на доставчик. Доставката се извършва по избор на ХЕНЛИХ, чрез куриер, поща, спедиция, или според специални изисквания на клиента. Разходите по опаковка и транспорт се начисляват допълнително и са за сметка на клиента. Разходи за спешна доставка, застраховка и други действия по инициатива на клиента се таксуват допълнително и са за негова сметка. Транспортните и другите допълнителни разходи се заплащат от клиента при получаване на доставката, за което му се издава разходо-оправдателен документ.

3. Клиентът дължи плащане по всяка отделна проформа фактура/фактура не по-късно от 30 дни от датата на издаване на фактурата. Плащането се извършва в брой, без никаква удръжка, или чрез банков превод по посочена от ХЕНЛИХ банкова сметка. Плащането по банков път се счита за извършено след заверяването на сумата, изписана на проформа фактурата/фактурата по банковата сметка на ХЕНЛИХ или след представяне на платежно нареждане, заверено от съответната банка. При наличие на няколко неплатени задължения, от постъпилите плащания винаги се погасява най-старото задължение, независимо дали в платежния документ е посочено плащане по друга фактура.

4. ХЕНЛИХ се задължава в 5-дневен срок от получаване на плащане да издаде и предостави на клиента данъчна фактура за извършеното плащане.

5. Възможно е уговарянето на специални начини на плащане, които се отнасят само за съответния проект, при условие, че това се уговори писмено.

6. В случай на забава на дължимо плащане, освен дължимата по договора сума, ХЕНЛИХ има право и на неустойка за забава в размер нa 0,5% върху неиздължената сума за всеки просрочен ден забава, но не повече от 10% от стойността на съответното забавено плащане. Сроковете на забава, съответно размера на неустойките, се изчисляват за всяка отделна доставка, съответно фактура.

7. Задържане на плащания и компенсация на насрещни искове не са допустими.

8. Плащания с чекове се приемат за извършени след потвърждение за приемането им от обслужващата банка.

V. Доставка

1. За всяка отделна доставка ХЕНЛИХ издава опаковъчен лист или приемо-предавателен протокол, който съпровожда стоката, описана във фактурата, и който клиентът подписва при получаване на доставката. С подписа си върху опаковъчния лист или приемо-предавателния протокол клиентът дава одобрението си относно количествата и качеството на стоките, описани в тях. Приемането на стоката се счита за извършено с подписването на съответния опаковъчен лист, приемо-предавателен протокол или фактура.

2. В момента на изпращане на доставката, Купувачът поема за своя сметка всички рискове от загубване, открадване, повреждане или случайно погиване на стоката, както и отговорността за повредите, които могат да ѝ бъдат причинени. В случай на забавяне на пратката или получаването ѝ вследствие на обстоятелства, за които отговаря Купувачът, отговорността за доставка и транспорт преминава върху Купувача.

3. В случай че Купувачът не приеме държането на стоките към предвидената дата на доставка, което се удостверява едностранно от представителя на ХЕНЛИХ в опаковъчния лист или приемо-предавателния протокол, придружаващ стоката, продажбата може да бъде анулирана от ХЕНЛИХ без писмено уведомление и без това да отменя правото му на обезщетение за вреди и пропуснати ползи.

4. Предвидените срокове за доставка са приблизителни и необвързващи. Срокът на доставка започва да тече с пълното уточняване на техническите детайли и с предоставянето на свързаните с това документи, разрешения и одобрения от страна на клиента, както и след получаването на договореното плащане. Срокът за доставка е спазен, ако до изтичането му стоката е напуснала предприятието в Пловдив или Купувачът е бил уведомен за готовност за доставка.

5. В случай на забавяне на доставката поради независещи от ХЕНЛИХ причини, Купувачът може да прекрати договора само след изтичане на взаимно договорен между страните подходящ гратисен период, ако стоката не е отчетена за изпращане след изтичане на този гратисен период. Претенции за обезщетения са изключени.

6. Oтказ от направена поръчка не е възможен при проблем, възникнал вследствие на форсмажорни обстоятелства, както и вследствие на такива, които не могат да бъдат вменени във вина на ХЕНЛИХ, като например стачки и локаут, затруднения при снабдяването с материал, административни разпоредби. При прекъсване на призводствения процес при ХЕНЛИХ или при някой от неговите доставчици, ХЕНЛИХ има правото да удължи срока на доставката до отстраняване на проблема или, по своя преценка, напълно или частично да се откаже от задължението за доставка, без Купувачът да има право на претенции.

7. При поръчки, които се състоят от няколко частични доставки, неизпълнението, закъснялото или неточното изпълнение на една от тях не влияе на останалите доставки от поръчката. Частични доставки са допустими.

8. При изработването на някои специални продукти от нашата програма (уплътнители, пружини, дюзи, маншони и т.н.), както и при доставки, които се извършват на килограм, поради производствено-технически причини е възможно поръчаният брой стоки да не може да бъде спазен точно. В тези случаи ХЕНЛИХ си запазва правото на незначителен дефицит или излишък до 10% от поръчаното количество стоки и на съобразено с това актуализиране на цената.

VI. Право на интелектуална собственост и право върху инструментите за производство

1. ХЕНЛИХ не е длъжен да предоставя работни чертежи, дори когато стоките се доставят със схема за монтаж. В случай на предоставянето на такива, ХЕНЛИХ си запазва изцяло правото на интелектуална собственост върху тях. ХЕНЛИХ е длъжен да предоставя всички документи, които са задължителни и в предвидената форма, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите. Чертежите и документите, които евентуално са дадени на Купувача, остават собственост на ХЕНЛИХ и са поверителни, като Купувачът се задължава да не ги разпространява на трети лица, освен с изрично съгласие от страна на ХЕНЛИХ.

2. В случай че ХЕНЛИХ е извършило доставка на изделия, изработени въз основа на изпратени от Купувача чертежи, мостри или други документи, последният гарантира, че правата на трети лица не са засегнати и ХЕНЛИХ не носи отговорност в този случай за нарушени права на трети лица.

VIІ. Запазване на собствеността

1. ХЕНЛИХ си запазва собствеността върху стоката до пълното изплащане на договорената цена, включително дължимите лихви и неустойки. В случай на неплащане на цената на стоката към датата, на която е дължимо плащането, ХЕНЛИХ може да изисква във всеки един момент връщане на доставената стока за сметка на Купувача или възстановяване на нейната цена, в случай че стоката вече не се намира в държане на Купувача. Клиентът няма право да се разпорежда, да обременява с тежести, няма право да обработва, слива и комбинира закупените от ХЕНЛИХ стоки до тяхното пълно изплащане. Извършените от Клиента действия в нарушение на това ограничение са недействителни и непротивопоставими спрямо ХЕНЛИХ.

2. Ако въпреки ограниченията в предходната точка от настоящите общи търговски условия, Клиентът препродаде стоки, по отношение на които ХЕНЛИХ е запазил собствеността, Клиентът прехвърля с нейното извършване бъдещия си иск за вземането от препродажбата срещу неговите клиенти ведно с всички допълнителни права, без да е необходимо извършване на допълнителни правни или фактически действия.

3. За ХЕНЛИХ не произлизат каквито и да е задължения в случай на преработка на стоки, собственост на ХЕНЛИХ, предприета и извършена от Клиента. При преработката, смесването или комбинирането на такива стоки с други, които не са собственост на ХЕНЛИХ, последният има право на съсобственост върху новата стока в съотношение, равно на стойността на доставените от ХЕНЛИХ стоки към стойността на другите. В случай че Клиентът стане изключителен собственик на новия продукт (стока) или в случай че заяви такова право, страните по договора се съгласяват, че клиентът признава на ХЕНЛИХ правото на съсобственост върху продукта (стоката) в съотношение, равно на стойността на доставените от ХЕНЛИХ стоки към стойността на новия продукт и го прехвърля безвъзмездно за нас.

4. ХЕНЛИХ има право да изиска обратно доставените стоки, в случай че Купувачът просрочи изпълнението на паричните задължения по договора. Длъжникът поема транспортните разходи и разходите за обработка.

VIІI. Гаранция, процедура при дефект, отговорност

1. Срок на гаранцията

Гаранцията се отнася само до дефектите, които са се проявили в период от 6 месеца, считано от датата на доставката на стоката, но не повече от 24 месеца от датата на производство на продукта. Датата на доставка по смисъла на настоящата разпоредба е датата на подписването на съответния опаковъчен лист, приемо-предавателен протокол или фактура, с която ХЕНЛИХ е предоставил стоката на Купувача. В случай на забавено плащане от страна на Купувача, ХЕНЛИХ не носи гаранционна отговорност за периода от датата на забавата до изплащането на просроченото задължение от страна на Купувача, без удължаване на общия срок на гаранционната отговорност на ХЕНЛИХ.

2. Рекламации:

Купувачът е длъжен незабавно след получаването на стоката да я провери за видими недостатъци. За да бъде валидна всяка една рекламация, същата следва да бъде направена писмено не по-късно от 3 /три/ работни дни от датата на получаване на стоката, в противен случай това право се погасява. Никаква стока не може да бъде върната на ХЕНЛИХ без неговото изрично съгласие. В случай на открити недостатъци, Купувачът ни уведомява по следния ред:

 - предоставя незабавно на ХЕНЛИХ писмо с кратко описание на повредата, референтен номер на продукта, номер и дата на фактурата, с която е закупен същия, както и самият продукт. Писмото следва да бъде адресирано до седалището и адреса на управление на ХЕНЛИХ в България и да бъде изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка, куриер или по факс;

- след преглед сервизен инженер от страна на ХЕНЛИХ издава протокол със заключение. В случай на установяване на повреда поради неправилна експлоатация или свързване, както и при опит за поправяне/отваряне на продукта от страна на Купувача или негов клиент, гаранционната отговорност отпада. При правомерна рекламация ХЕНЛИХ се задължава да поправи продукта изцяло за своя сметка и в срокове, стандартни за поправка и доставка на съответния вид резервни части. В случай на забавени рекламации при видими дефекти, Купувачът няма право на претенции.

3. В случай на рекламации за недостатъци, в които Купувачът не предоставя възможност на ХЕНЛИХ или на доставчик на ХЕНЛИХ да провери идентичността на дефектната стока и не предоставя незабавно изисканите от него проби, правото на гаранция отпада. Всички претенции за дефекти на Купувача отпадат, в случай че обработката или преработката на стоката не е прекратена веднага след откриването на дефекта или в случай че бъде смесена със стока от друг произход, до изричното освобождаване на стоката от нас или от наш доставчик.

4. Рекламации по отношение на количеството се правят с приемането на стоката.

5. Скрити недостатъци са такива недостатъци, които не могат да бъдат открити при обичайния преглед на стоката. Рекламации за скрити недостатъци се правят пред ХЕНЛИХ в определения гаранционен срок, при спазени инструкции за транспорт, съхранение и експлоатация на стоките. В рамките на настоящата гаранция, Продавачът отстранява скритите дефекти за своя сметка и по начин, който той смята за целесъобразен. Ремонтът или подмяната се извършват в определено за това място от ХЕНЛИХ, след като Купувачът му е върнал дефектиралата стока или резервни части. Когато естеството на стоките налага ремонтът да се извърши на обекта на Купувача, ХЕНЛИХ поема за своя сметка разходите за работната ръка, необходима за извършването на ремонта, с изключение на разходите, свързани с операциите по демонтажа на дефектиралата стока и монтажа на изправната. Диагностицирането на дефектиралия елемент на територията на обекта на Купувача, както и транспортирането му до местонахождението или завода на ХЕНЛИХ, посочени от ХЕНЛИХ, остават за сметка на Купувача. Подменените и върнати на ХЕНЛИХ части отново стават собственост на ХЕНЛИХ. В случай че данните от Купувача са неверни, гаранционната отговорност отпада.

6. Незначителни отклонения от мостри или предишни доставки, доколкото те не повлияват значително предвидената по договор функционалност на стоката, не дават основание за рекламационни или гаранционни искове. За складирането на еластомерни продукти важи DIN 7716.

7. ХЕНЛИХ се задължава да отстрани всеки функционален дефект на стоката, дължащ се на недостатък в проектирането, материалите или производството. Това задължение не се прилага в случаите на дефект, дължащ се на:

 • поддръжка и употреба, неотговарящи на инструкциите на ХЕНЛИХ, или при липсата на такива - на стандартните правила, или неподходящи условия на складиране, съхранение или транспортиране;
 • среда, неподходяща за продуктите (условия, различни от предписаните в специализираните технически каталози на ХЕНЛИХ: схеми на свързване, ел. параметри, механични параметри, параметри на околната среда - химически, атмосферни, електрически влияния или др.);
 • прекомерна експлоатация на продуктите (експлоатация на продуктите над ресурса, гарантиран от ХЕНЛИХ или по начин, довел до практическата им амортизация);
 • неспазване на инструкциите за монтаж и/или за свързване;
 • продукти, за които е установимо изпълнението на определен брой действия, свързани с основното им предназначение, е възможно в офертата да се предвиди, че след пълното им амортизиране в резултат на експлоатация гаранцията отпада и преди изтичането на посочения в настоящите общи търговски условия срок;
 •  видоизменянето и вграждането на чужди детайли и материали в стоката.

8. Изключва се всякаква гаранция за консумативите и подменените части; за поправките, настъпили в резултат на нормалната експлоатация на стоката; за повреди или злополуки, дължащи се на недостатък в контрола на стоката, когато той не може да се вмени във вина на ХЕНЛИХ, или на използване на последната за цели, несъответстващи на предназначението й и/или на инструкциите на Продавача; и въобще за всяка повреда, отговорността за която не носи ХЕНЛИХ. Гаранцията няма действие, ако са направени промени или допълнения върху стоките от Купувача или негов клиент без изричното съгласие на ХЕНЛИХ.

9. ХЕНЛИХ не дава никаква гаранция що се отнася до способността на стоките да достигнат целите, които Купувачът или негов клиент са си поставили, при положение че тези цели не са били изрично приети от ХЕНЛИХ.

10. Отговорността на ХЕНЛИХ се ограничава единствено и само до задълженията, определени от поръчката и настоящите общи търговски условия на продажба. ХЕНЛИХ не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от неизпълнението му и не са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. ХЕНЛИХ не носи отговорност за пропуснати ползи, пропусната печалба или загуба на стоката, доколкото не са причинени от проявени от ХЕНЛИХ умисъл или груба небрежност.

IХ. Монтаж и място на изпълнение

1. В случай на монтажи, които трябва да се извършат от ХЕНЛИХ, се договарят отделни писмени споразумения или съответно условия за монтаж.

2. Място за изпълнение на доставки и услуги е мястото, откъдето е извършена доставката и услугата. Място на изпълнение на всички плащания е седалището на ХЕНЛИХ.

X. Допълнителни разпоредби

1. За всички неуредени в общите търговски условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство с изключение на United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods BGBI. 96/1988.

2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане посредством съответните процедури или механизми за постигане на споразумения.

3. В случаите когато споразумение не може да бъде постигнато в рамките на 30 дни от датата на възникване на спора, страните се съгласяват да отнесат спора към Арбитражния съд при БТПП за разглеждане от едноличен арбитър, посочен от Председателя на съда.

4. ХЕНЛИХ запазва правото си да променя общите търговски условия. Промените влизат в сила в 3-дневен срок от обявяването им на официалната интернет страница на ХЕНЛИХ, а именно: www.hennlich.bg

XІ. Недействителност на определени търговски условия

В случай че някое от настоящите търговски условия е частично или изцяло недействително, то не води до недействителност на останалите условия, които остават напълно действащи.

Настоящите общи търговски условия и правила са приети от ХЕНЛИХ и са в сила от 01 ноември 2014 година.

XІI. Обработка на лични данни

Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните и българското законодателство  Хенлих ООД е Администратор на личните данни.

Хенлих ООД, е задължено да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба за посочените цели. Като оператор на уебсайта Хенлих ООД събира, използва и прехвърля вашите лични данни само ако това е позволено от закона или ако сте съгласни със събирането на данни.

Лична информация означава цялата информация, която се използва за идентифициране на вашето лице и която може да бъде проследена до вас - например вашето име, имейл адрес и телефонен номер и др.

 Можем да използваме Вашата информация, за да:

 • Ви предоставяме стоките и услугите, които сте заявили,
 • Ви предоставяме нова информация, пряко свързана с продуктите и услуги, които сте заявили,
 • Отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания,
 • Ви предоставяме каталози, реклами, оферти, свързани с Вашия интерес към нашата сфера на дейност,
 • Се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами;
 • Търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти;
 • Правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни,
 • Ви информираме за промени в  политиката за поверителност или продуктите и услугите ни.

Всеки Клиент има право по всяко време да изисквам актуализация на личните му данни, информация относно ползването на личните му данни, да оттегля предоставеното му съгласие, и да изисквам изтриване или ограничаване на личните данни на личните ми данни, както и да възрази срещу автоматизираното обработване, вкл. профилиране.

Клиентът се съгласява и разрешава на Хенлих ООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.

Хенлих ООД обработва личните данни на абонатите/клиентите/потребителите съгласно „Декларация за поверителност“ на Хенлих ООД, публикувана на интернет страницата на дружеството.